AB Lab

abgata20000 blog.

SSHの公開鍵認証

参考サイト

秘密鍵と公開鍵を作成

1
ssh-keygen -t rsa

公開鍵を転送

1
scp -P 22 id_rsa.pub user@hostname/.ssh

公開鍵を設定

1
2
mv ~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

SSHで公開鍵認証を設定

1
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
/etc/ssh/sshd_config
1
PubkeyAuthentication yes

sshdを再起動

1
sudo service sshd restart

公開鍵でSSH接続する

1
ssh -i ~/.ssh/id_rsa user@hostname

~/.ssh/id_rsa であれば省略可能